Legal Notice

English

Thank you for visiting the website of ACHIEVEMINDS, S.L.U. (hereinafter referred as “ACHIEVEMINDS”). Access is restricted to the acceptance of the following conditions of use, which may be modified by ACHIEVEMINDS at any time and without prior notice.

By using this website you agree to comply with the terms expressed in this notice as well as any subsequent modifications that ACHIEVEMINDS, S.L.U. may implement from time to time. If you do not agree to the terms of this Agreement, you must not use this site.

1.- LEGAL INFORMATION

Below are the general information details of this WEBSITE:

Owner: ACHIEVEMINDS, S.L.U.,

  • NRT: L-718779-X
  • Address: Av. del Fener 24B, 4th floor, door 5. (AD700) Escaldes-Engordany. Principality of Andorra.
  • Phone: (+376) 381 346
  • E-mail: fabro@achieveminds.com

The visit to this WEBSITE attributes the condition of “USER” to the visitor, independently of the condition of “CLIENT” that this user may have with ACHIEVEMINDS.

The aim of this WEBSITE is to offer CLIENTS and/or USERS information about ACHIEVEMINDS products and services.

The USER, by accessing all the contents that form part of the WEBSITE, can visit, obtain information on products and services, and send requests and/or communications to ACHIEVEMINDS. This access implies full and unreserved acceptance of all the provisions and terms of use contained in this “Legal Notice”.

2.- INTELLECTUAL AND INDUSTRIAL PROPERTY

All the contents of the WEBSITE, by which we mean, merely by way of example, the texts, photographs, graphics, images, icons, technology, programmes, links and other audiovisual or sound contents, as well as their graphic design and font codes (hereinafter, the “CONTENTS”), are intellectual property of ACHIEVEMINDS or of third parties.

The trademarks, commercial names or distinctive signs are property of ACHIEVEMINDS or third parties, without it being understood that access to the WEBSITE attributes any rights over the trademarks, commercial names and/or distinctive signs.

Violation of the rights will be prosecuted in accordance with current legislation.

To preserve possible intellectual property rights, in the event that any USER or third party considers that their legitimate rights have been violated by the introduction of a certain content on the WEBSITE, they must notify ACHIEVEMINDS of this circumstance.

In any case, ACHIEVEMINDS will not assume responsibility for the Intellectual or Industrial Property rights owned by third parties, which may be infringed by a third party or by the USER.

3.- CONDITIONS OF USE OF THE WEBSITE

GENERAL CONDITIONS

The USER undertakes to make correct use of the WEBSITE in accordance with the Law and the present conditions of use. The USER shall be liable to ACHIEVEMINDS or third parties for any damage or harm that may occur as a result of failure to comply with this obligation.

It is expressly forbidden to use the WEBSITE for purposes that harm the assets or interests of ACHIEVEMINDS or third parties, or that in any other way overload, damage or render useless the networks, servers and other computer equipment or products and computer applications of the organisation or of third parties.

CONTENTS

The USER undertakes to use the Contents in accordance with the Law and this Legal Notice, as well as with any other conditions, regulations and instructions that may be applicable.

4.- EXCLUSION OF LIABILITY

INFORMATION

Access to the WEBSITE does not imply any obligation on the part of ACHIEVEMINDS to verify the truthfulness, accuracy, adequacy, suitability, completeness and timeliness of the information provided through it. In this sense, ACHIEVEMINDS does not guarantee that the contents of the website will be permanently updated, nor that they are free of any kind of error.

ACHIEVEMINDS is not responsible for any harm and/or damage and/or loss and/or benefit not obtained by the USER or by any third party that is harmed as a result of these.

QUALITY OF SERVICE

Access to the WEBSITE does not imply any obligation on the part of ACHIEVEMINDS to control the absence of viruses, bugs or any other harmful computer element. It is the responsibility of the USER to make available adequate tools for the detection and disinfection of harmful computer programmes.

ACHIEVEMINDS is not responsible for any damage caused to the computer equipment of USERS or third parties during the provision of the WEBSITE service.

AVAILABILITY OF THE SERVICE

Access to the WEBSITE requires services and supplies from third parties, including telecommunications networks. Therefore, its reliability, quality, continuity and functioning depend on third parties. In this sense, the contents provided through the WEBSITE may be suspended, cancelled or become inaccessible.

ACHIEVEMINDS is not responsible for any damage or harm of any kind, caused by errors or disconnections to telecommunication networks, which may occur due to the suspension, cancellation or interruption of the WEBSITE service.

5.- DATA PROTECTION

See the corresponding Privacy Policy.

6.- JURISDICTION AND APPLICABLE LAW

This Legal Notice is governed by Andorran legislation.

The USERS of this WEBSITE submit themselves to Andorran jurisdiction, expressly renouncing any other jurisdiction which, in accordance with the law, may correspond to them.

ACHIEVEMINDS reserves the right to make, at any time and without prior notice, modifications and updates to the information contained in the WEBSITE or its configuration and/or presentation.

Last updated: 7h May 2024.

Catalán

Gràcies per visitar la pàgina web d’ACHIEVEMINDS, S.L.U. (d’ara endavant “ACHIEVEMINDS”). L’accés està restringit a l’acceptació de les condicions d’ús següents, les quals poden ser modificades per ACHIEVEMINDS en qualsevol moment i sense previ avís.

En utilitzar aquest lloc web accepta complir amb els termes expressats en aquest avís i les modificacions subseqüents que ACHIEVEMINDS, S.L.U. pogués implementar ocasionalment. Si no acceptés les condicions d’aquest Acord, no ha d’utilitzar aquest lloc.

1.- INFORMACIÓ LEGAL

A continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest LLOC WEB:

  • Titular: ACHIEVEMINDS, S.L.U.
  • NRT: L-718779-X
  • Adreça postal: Av. del Fener 24B, 4 pis, porta C. (AD700) Escaldes-Engordany. Principat d’Andorra.
  • Telèfon: (+376) 381 346
  • Adreça electrònica: fabro@achieveminds.com

La visita a aquest LLOC WEB atribueix la condició d’“USUARI” al visitant, amb independència de la condició de “CLIENT” que aquest usuari pugui tenir amb

ACHIEVEMINDS.

L’objectiu d’aquest LLOC WEB és oferir als CLIENTS i/o USUARIS informació relativa a productes i serveis d’ACHIEVEMINDS.

L’USUARI, mitjançant l’accés a tots els continguts que formen part del LLOC WEB, pot visitar, obtenir informació de productes i serveis, i adreçar sol·licituds i/o comunicacions a ACHIEVEMINDS. Aquest accés implica l’acceptació plena i sense reserves de totes les disposicions i els termes d’ús que conté aquest “Avís legal”.

2.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts del LLOC WEB, entenent per aquests a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, enllaços i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els “CONTINGUTS”), són propietat intel·lectual d’ACHIEVEMINDS o de tercers.

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat d’ACHIEVEMINDS o tercers, sense que pugui entendre’s que l’accés al LLOC WEB atribueixi cap dret sobre les marques, noms comercials i/o signes distintius.

La violació dels anteriors drets serà perseguida conforme a la legislació vigent.

A l’efecte de preservar els possibles drets de propietat intel·lectual, en el cas que qualsevol USUARI o un tercer consideri que s’ha produït una violació dels seus legítims drets per la introducció d’un determinat contingut en el LLOC WEB, haurà de notificar aquesta circumstància a ACHIEVEMINDS.

En qualsevol cas, ACHIEVEMINDS no assumirà responsabilitat respecte dels drets de Propietat Intel·lectual o Industrial titularitat de tercers, que es puguin veure infringits per un tercer o per l’USUARI.

3.- CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

CONDICIONS GENERALS

L’USUARI s’obliga a fer un ús correcte del LLOC WEB de conformitat amb la Llei i les presents condicions d’ús. L’USUARI respondrà enfront d’ACHIEVEMINDS o enfront de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin esdevenir a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Queda expressament prohibit l’ús del LLOC WEB amb finalitats lesives de béns o interessos d’ACHIEVEMINDS o de tercers, o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics o productes i aplicacions informàtiques de l’entitat o de tercers.

CONTINGUTS

L’USUARI es compromet a utilitzar els Continguts de conformitat amb la Llei i el present Avís legal, així com amb les altres condicions, reglaments i instruccions que, en el seu cas pogueren ser aplicable

4.- EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

INFORMACIÓ

L’accés al LLOC WEB no implica l’obligació per part d’ACHIEVEMINDS de comprovar la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat, exhaustivitat i actualitat de la informació subministrada a través d’aquest. En aquest sentit, ACHIEVEMINDS no garanteix que els continguts del website hagin d’estar permanentment actualitzats, ni que manquin de qualsevol classe d’error.

ACHIEVEMINDS no es responsabilitza per qualsevol mal i/o perjudici i/o benefici deixat d’obtenir per l’USUARI o per qualsevol tercer que es vegi perjudicat a conseqüència d’aquests.

QUALITAT DEL SERVEI

L’accés al LLOC WEB no implica l’obligació per part d’ACHIEVEMINDS de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’USUARI, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.

ACHIEVEMINDS no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels USUARIS o de tercers durant la prestació del servei del LLOC WEB.

DISPONIBILITAT DEL SERVEI

L’accés al LLOC WEB requereix serveis i subministraments de tercers, incloses les xarxes de telecomunicacions. Per tant, la seva fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament depèn de tercers. En aquest sentit, els continguts proveïts a través del LLOC WEB poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles.

ACHIEVEMINDS no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol mena, produïts per errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions, que puguin produir per la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del LLOC WEB.

5.- PROTECCIÓ DE DADES

Veure la corresponent Política de Privacitat.

6.- JURISDICCIÓ I LLEI APLICABLE

Aquest Avís Legal es regeix per la legislació andorrana.

Els USUARIS d’aquest LLOC WEB se sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.

ACHIEVEMINDS es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat d’avís previ, modificacions i actualitzacions de la informació que conté el LLOC WEB o de la configuració i/o presentació d’aquest.

Darrera actualització: 07 de maig de 2024.